top of page

מחירון וחבילות

אייקון ספרים
אייקון ספרים

המחיר של כל עבודה שונה, ונקבע על פי שלושה שיקולים עיקריים:

אורך הטקסט, רמת הכתיבה

וסוג העריכה.

​// כמה זה עולה?


החישוב מתבצע על פי כל המרכיבים הבאים:

* בהתאם למרכיבים אלו נקבעת העלות, בהתאמה לסוג העריכה (עריכת תוכן/שכתוב/ עריכה לשונית/ ניקוד)

// זמן העבודה

חישוב על פי עלות שעת עבודה.

// מספר העמודים

כ- 300-250 מילים בעמוד.

// מספר גיליונות הדפוס

בדיקת תווים ורווחים בתוכנת word (לחיצה על תפריט "כלים", "ספירת מילים" "תווים עם רווחים"). כל 24,000 תווים ורווחים יוצרים גיליון דפוס.

// מחירים לדוגמה

*כל פרויקט יתומחר בהתאם * המחירים לא כוללים מע״מ * לפי עמוד (250 מילים) מינימום לעבודה 400 ₪

50 ₪

// הגהה

100 ₪

// עריכת לשון

150 ₪

// עריכת תוכן

החל מ 650 ₪

// ספרי ילדים: עריכת לשון

החל מ 1000 ₪

// ספרי ילדים: עריכת תוכן וניקוד

חישוב גלובאלי – לעתים קרובות, בעיקר במקרה של אתרי אינטרנט, החישוב על פי עמודים או מילים אינו  אפשרי, וההבדלים בין כתיבה לעריכה מיטשטשים. במקרים כאלו נעשה חישוב גלובאלי, המבוסס בדרך כלל על פי תחשיב שעות עבודה משוערות, או בכל דרך אחרת המקובלת ביני ובין הלקוח.

//מסמכים עסקיים

// מסלולים עסקיים לחברות :

*כל פרויקט יתומחר בהתאם * המחירים לא כוללים מע״מ

מסלול תשלום חודשי קבוע (ריטיינר),

מענה מהיר שיוסכם על פי צרכי הלקוח.​

// עריכה של ידיעות לעיתונות, למוסדות ממשלתיים ומסמכים קצרים

(עד 2 עמודים)

מסלול תשלום חודשי קבוע (ריטיינר),

מענה מהיר שיוסכם על פי צרכי הלקוח.​

// עריכת אתרי אינטרנט לחברות, עריכת לשון ועריכת תוכן: שיפור ניסוחים, שיבושי לשון, סגנון ותחביר

200 ₪​ לשעה

מענה על פי דרישה.

// מסלול שעתי - ידיעות לעיתונות, למוסדות ממשלתיים ומסמכים מגורמים שונים בחברה

שנתחיל לעבוד?

bottom of page